ساکشن لوله تراشه و لوله تراکئوستومی

ساکشن لوله تراشه

 

 

ساکشن لوله تراشه و لوله تراکئوستومی:

 

به طورکلی اهداف ساکشن کردن دهانی حلقی وبینی شامل موارد زیراست:

جلوگیری ازانسدادراه هوایی برطرف نمودن انسداد راه هوایی جلوگیری ازآسپیراسیون تسهیل عمل دم وبازدم تخلیه ترشحات ریه وبه طورکلی بهبود تنفس است.

دستگاه ساکشن به دوصورت پرتابل یاقابل حمل ونوع سانترال یامرکزی است.

 

فشارساکشن درسنین مختلف متفاوت است ومعمولا براساس مقادیر زیر می باشد:

 

شیرخوار

اطفال

بزرگسالان

رده سنی

۵۰-۹۵mmhg

۸۰-۱۱۰mmhg

۱۲۰-۱۰۰mmhg

فشارساکشن سانترال

۲-۵mmhg

۵-۱۰mmhg

۱۰-۱۵mmhg

فشارساکشن پرتابل

 

ساکشن به طورمعمول هریک تا دوساعت باتوجه به سمع ریه و مشاهده ترشحات در فرد بستری شده دربخش مراقبت های ویژه انجام می شودودرافرادی که لوله تراشه یالوله تراکئوستومی دارند چون مکانیسم سرفه چندان موثرنیست ساکشن باتوجه به نیاز بیماربه طورمرتب انجام می شود.

برای انجام دادن ساکشن ابتداتمامی وسایل راکه شامل: دستگاه ساکشن،کاتتر(سوند نلاتون)دراندازه مناسب،دستکش استریل، سرم نرمال سالین،آمبوبگ وماسک، فینگرتیوب (رابط ساکشن) و وسایل انتوباسیون یا تراکئوستومی( باتوجه به نیاز بیمار) اماده می کنیم.

بعدازفراهم کردن وسایل وچک کردن آن هادست هاراشسته ونحوه انجام کاروعلت ان رابرای بیمارتوضیح داده تاباماهمکاری کندسپس بیمار رادر وضعیت نیمه نشسته (زاویه ۴۵ درجه)قرارمی دهیم .دستکش استریل پوشیده وسوندنلاتون راکه قبلابازکردیم به رابط ساکشن متصل به دستگاه وصل می کنیم وسوندنلاتون رادرحین خاموش بودن دستگاه ابتداوارد دهان واروفارنکس(حلق دهانی )نموده وسپس دستگاه راروشن می کنیم وبصورت چرخشی آن راخارج می کنیم ،ابتداقسمت های فوقانی ساکشن می شوندتاترشحات به قسمت های تحتانی سیستم تنفسی وارد نشود.(معمولانلاتون قرمز برای دهان استفاده می شود.)

سپس بانلاتون دیگری لوله تراشه یا لوله تراکئوستومی راساکشن می کنیم.(به طور معمول بایدقطرنلاتون انتخابی نصف قطر لوله تراشه یالوله تراکئوستومی باشد.) درهربارساکشن لوله تراشه یالوله تراکئوستومی باید نلاتون عوض شود.سوند نلاتون راتازمانی که موجب اق زدن نشود(به علت تحریک کارینا)واردلوله تراشه نموده وسپس ساکشن می کنیم.

 

نکاتی که باید در حین ساکشن لوله تراشه مدنظر داشت:

انجام ساکشن نبایداز۱۵-۱۰ثانیه بیشتر طول بکشد وبین دفعات ساکشن کردن حداقل ۳۰-۲۰ثانیه فاصله باشد.

جهت جلوگیری از هیپوکسی ناشی ازساکشن کردن قبل از آن وبین دفعات ساکشن کردن به بیمار۵-۳تنفس بااکسیژن صددرصد بدهیم.

درطول ساکشن کردن درصورت ایجادتغییراتی در نبض بیمار باید آن رامتوقف نمود زیراساکشن کردن سبب ایجاد آریتمی قلبی و درنهایت ایست قلبی می شود.

ساکشن باید قبل از خوردن غذا وقبل ازگاواژکردن باشد تااحتمال آسپیراسیون کاهش یابدوبهتراست بعدازفیزیوتراپی تنفسی ساکشن انجام شود تاترشحات راه هوایی بهتر خارج شوند.

دربیماری که لوله تراکئوستومی دارد برای ساکشن کردن برونش راست،سروشانه بیماربه چپ چرخانده شود وبرای برونش چپ بالعکس می باشد.

ساکشن کردن راتازمانی انجام می دهیم که راه هوایی فرد کاملاتمیز شود.

درصورتی که ترشحات راه هوایی خیلی غلیظ وچسبنده است وبه سهولت خارج نمی شود۱۰-۵سی سی سرم نرمال سالین درمسیر ساکشن می ریزیم وساکشن می کنیم درصورتی که ترشحات روان وخروج آن هاآسان است ازنرمال ساین استفاده نمی شود زیرامی تواندباعث تحریک مخاط تنفسی ،افزایش ترشحات ،برونکواسپاسم وهیپوکسی گردد.استفاده ازنرمال سالین درحجم های بالا بدون اینکه توسط ساکشن خارج شودمی تواند این حجم سطح آلوئول های ریه راپوشانده ومانع تبادلات گازی شود.

فشاردستگاه ساکشن ازمقادیر نرمال آن فراتر نرود زیراافزایش فشار می تواند سبب آسیب راه هوایی ازجمله جداشدن مخاط راه هوایی وخونریزی گردد.

داروی استیل سیستئین یک داروی موکولیتیک است که درمواقع لزوم می توان ۲-۱سی سی ازمحلول۲۰-۱۰درصد آن راهر۴-۱ساعت یا۵-۳سی سی ازمحلول ۲۰درصدیا۱۰-۶ سی سی ازمحلول ۱۰درصدسه تاچهار بار در روز دربالغین ودر اطفال چند قطره درراه هوایی چکانده تاویسکوزیته ی ترشحات تنفسی کاهش یابد.

 

 

مهمترین مراقبت های پرستاری در استفاده ازاین دارو موارد زیر است:

 

در افرادمسن وناتوان، واریس مری، زخم پپتیک فعال، نارسایی کبدی، حامگی ،شیردهی وحساسیت مفرط استفاده نشود.

در بیماران آسمی به علت ایجادبرونکواسپاسم استفاده نشود.

درصورت استفاده بیش ازحد به مدت ۲۴ ساعت به بیمارکولا ونوشیدنی های غیر الکلی بدهید تاطعم آن رابهتر کند.

درصورت استفاده در افراد مسن دوز دارو کاهش یابد چون متابولیسم در آنها کاهش یافته است.

دارونیم تایک ساعت قبل از غذااستفاده شودتاجذب بهترصورت گیرداما می توان جهت کنترل تهوع ناشی از دارونیز باغذااستفاده شود.

برونکودیلا تور(گشاد کننده برونش) به علت ایجادبرونکواسپاسم در دسترس باشد.

استفاده از آدامس یاآ ب نبات می تواند خشکی حفره دهان رابرطرف کند.

 

 

 

آموزش به خانواده :

 

درصورتی که فرد ازبخش مراقبت های ویژه ترخیص شده وبه منزل می رود ولی هنوز نیاز به ساکشن داردتمام اصول وروش های انجام کار ازجمله:پوزیشن بیمار، نحوه انجام آن ،تعدادنلاتون هایی که باید استفاده شود و…رابه طور کامل وشیوابرای خانواده بیمار توضیح دهید.

درصورتی که فرد داروی ان استیل سیستئین استفاده می کند به خانواده وی توضیح دهیم که این داروبعدازچند بار استفاده بوی ناخوشایند آن کاهش می یابدوبعدازهرباراستفاده ازدارومی توان دهان راشست ودرصورت بروز هرگونه واکنش آلرژیک حین مصرف داروازجمله متورم شدن صورت ،خس خس ،تنگی نفس ،تهوع و استفراغ به مراکز درمانی مراجعه کنند.

ساکشن تراشه چون یک اقدام تهاجمی است به همین علت عوارض متعددی رادر پی دارد براین اساس درابتدا از بیمار می خواهیم که باسرفه ترشحات وخلط موجوددرراه هوایی خود راخارج کندودرصورت عدم توانایی فرد درانجام سرفه وخروج خلط ازساکشن کردن استفاده می کنیم.

 

عوارض ساکشن لوله تراشه :

– آریتمی به ویژه برادی کاردی(به علت تحریک واگ)

– انقباض نای

– افزایش فشار داخل مغز

– خونریزی وصدمه به راه هوایی ومخاط نای (ناشی از افزایش فشار دستگاه ساکشن بیشتر ازحد نرمال)

– آتلکتازی (به علت ساکشن مقادیر کم هوای موجود در راه هوایی)

– اسپاسم برونش(ناشی ازکاهش گازهای تنفسی وهوادربرونش ها به دنبال ساکشن کردن)

 

جدیدترین پست های پرستار ایرانی را در ایمیل خود دریافت کنید

با عضویت در خبرنامه میتوانید زودتر از همه از اخبار و مقالات تخصصی جدید مطلع شوید. تنها کافیست آدرس ایمیل خود را وارد کنید.

درباره نویسنده

دانیال

بایگانی نوشته های من

موسس وب سایت پرستاری ایرانیان هستم و دانشجو کارشناس ارشد پرستاری , 7 سال هست که تجربه وبمستری دارم.امیدوارم بتونم کمکی به جامعه پرستاری بکنم.

دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × دو =