مقاله پژوهشی پرفشاری خون

 

مقاله پژوهشی پر فشاری خون

 

عنوان :

 

ارتباط سنجی درک از بیماری و آگاهی تغذیه ای با رفتار تغذیه ای در بیماران روستایی مبتال به پرفشاری خون در شهرستان اردبیل

 

چکیده مقدمه:

 

آگاهی تغذیه ای و درک از بیماری از پرفشاری خون در رعایت رژیم غذایی به عنوان عاملی محوری برای کنترل پرفشاری خون اهمیت ویژه ای دارد این مطالعه با هدف تعیین ارتباط ادراکات بیماری و آگاهی تغذیه ای با رفتارهای تغذیه ای در بیماران روستایی مبتال به پرفشاری خون انجام شد.

 

 

روشها:

 

در یک مطالعه توصیفی تحلیلی تعداد ۶۷۱ نفر از بیماران پرفشاری خون روستایی شهرستان اردبیل در سال ۱۳۹۲ به روش نمونه گیری چند مرحلهای تصادفی ساده با رعایت معیارهای ورود انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه ۴ قسمتی شامل اطلاعات دموگرافیک، سوالات آگاهی تغذیه ای، سوالات ادراک از بیماری و پرسشنامه ثبت ۳ روزه مواد غذایی بود.

داده ها با مصاحبه حضوری توسط بهورز آموزش دیده جمع آوری و اطالعات تغذیه ای با نرم افزار (N4 (4 Nutritionist شامل درشت مغذیها (مقدار چربی، کلسترول، پروتئین، کربوهیدرات و انرژی کل دریافتی) استخراج و با استفاده از نرمافزارهای ۱۸ – SPSS , 2007 Excel و آزمونهای همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چندگانه و تی مستقل با در نظر گرفتن سطح معنیداری ۰/۰۵ مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.

 

یافته ها:

 

۷۴ % از شرکت کنندگان از جنس زن بودند، میانگین و انحراف معیار سن بیماران ۶/۴ ± ۵۰/۲ سال، مدت ابتال به این بیماری ۴/۰ ± ۵/۹ سال و اکثریت افراد ۷۵/۰۹ %  ( ۵۰۹ نفر) دارای تحصیالت ابتدایی بودند. بیماران از ادراک و آگاهی متوسطی برخوردار بودند. مقدار چربی دریافتی ۹۲/۱ گرم، پروتئین ۱۱۰/۳ گرم و کربوهیدرات ۳۱۷ گرم در روز و مقدار انرژی دریافتی روزانه به طور میانگین ۲۵۳۹ کیلوکالری به دست آمد. میانگین نمره ادراک با آگاهی تغذیه ای ارتباط مستقیم معنیدار (۰/۵۸۳=r و ۰/۰۱>P) و …….

 

نتیجه گیری:

 

بیماران مورد مطالعه از ادراکات تغذیه ای نامناسبی برخوردار بودند همچنین چربی دریافتی و انرژی دریافتی بیماران بیش از مقادیر توصیه شده توسط سازمانهای معتبر علمی است.

 

 

این مقاله را میتوانید به صورت کامل با لینک مستقیم دانلود کنید

 

 

 

جدیدترین پست های پرستار ایرانی را در ایمیل خود دریافت کنید

با عضویت در خبرنامه میتوانید زودتر از همه از اخبار و مقالات تخصصی جدید مطلع شوید. تنها کافیست آدرس ایمیل خود را وارد کنید.

درباره نویسنده

دانیال

بایگانی نوشته های من

موسس وب سایت پرستاری ایرانیان هستم و دانشجو کارشناس ارشد پرستاری , 7 سال هست که تجربه وبمستری دارم.امیدوارم بتونم کمکی به جامعه پرستاری بکنم.

دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 4 =