محاسبه تنظیم قطرات میکروست

 

محاسبه تنظیم قطرات میکروست

 

داروهایی که به صورت انفوزیون وریدی تزریق می شوند را می توان براساس واحدهای مختلفی محاسبه نمود که مهم ترین آن ها عبارتند از:

– میلی لیتر در ساعت

– لیتر در ساعت

– میکروگرم در دقیقه

– میلی گرم در دقیقه

– میکروگرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه

 

داروهایی که به صورت میلی لیتر در ساعت یا لیتر در ساعت تجویز می شوند.

 

بسیاری از محلول ها و یا داروهای تزریقی (مانند آنتی بیوتیک ها) به صورت میلی لیتر در ساعت یا لیتر در ساعت تجویز می شوند. (به عنوان مثال ۱۰۰ میلی لیتر از یک محلول در عرض ۲ ساعت انفوزیون شود.)

در روش تجزیه و تحلیل، در ابتدا باید محاسبه نمود که در۱  دقیقه چند میلی لیتر از محلول انفوزیون شود و سپس با دانستن این مطلب که هر ۱ میلی لیتر برابر با ۶۰ قطره میکروست است، می توان تعداد قطرات در دقیقه را محاسبه کرد.  

مثال: برای بیمار ۲ گرم سفتازیدیم در ۱۰۰ میلی لیتر سرم قندی ۵ %در مدت ۳۰ دقیقه ( با استفاده از میکروست ) تجویز شده است. در صورتی که فاکتور قطره ۶۰  باشد، چند قطره در دقیقه باید به بیمار انفوزیون شود؟

۱) در هر دقیقه چند میلی لیتر از محلول میکروست باید به بیمار تزریق شود؟ ۱۰۰ میلی لیتر میکروست باید در عرض ۳۰ دقیقه انفوزیون شود، در این قسمت باید محاسبه کنیم که در ۱ دقیقه چه مقدار از محلول انفوزیون شود.

 

microset1

 

بنابراین بیمار برای این که ۱۰۰ میلی لیتر در مدت ۳۰ دقیقه انفوزیون شود باید مقدار ۳/۳۳ میلی لیتر در ۱ دقیقه انفوزیون شود.

۲) تعداد قطرات در دقیقه را مشخص کنید.  هر ۶۰ قطره میکروست برابر با ۱ میلی لیتر است، چند قطره میکروست برابر با ۳/۳۳ میلی لیتر می باشد؟

 

microset2

 

بنابراین در صورتی که تعداد قطرات میکروست ۲۰۰ قطره در دقیقه باشد ۱۰۰ میلی لیتر میکروست در عرض ۳۰ دقیقه انفوزیون می شود.

 

فرمـول پیشـنهادی:

 

فرمول زیر مختص داروهایی می باشد که به صورت میلی لیتر در ساعت یا لیتر در ساعت تجویز می شوند.

 

mohasebat_microset

 

فاکتور قطره در میکروست برابر با ۶۰ می باشد.

 

داروهایی که بصورت میکروگرم در دقیقه یا میلی گرم در دقیقه تجویز می شوند.

 

مثال: برای یک بیمار سرم نیتروگلیسرین با دوز ۵ میکــروگرم در دقیقه تجویز شده است. در صورتی که یک آمپول نیتروگلیسرین ( حاوی ۵ میلی گرم ) را در ۱۰۰ میلی لیتر سرم قندی ۵ % رقیق کرده باشند، تعداد قطرات در دقیقه را محاسبه نمایید.

 

۱) تبدیل کردن واحد هر آمپول نیتروگلیسرین حاوی ۵ میلی گرم دارو می باشد . برای این که واحد آن با واحد دوز داروی تجویز شده یکسان شود آن را در ۱۰۰۰ ضرب می کنیم .

به عبارت دیگر هر آمپول حاوی ۵ هزار میکروگرم می باشد.

۲) چند میلی لیتر از محلول میکروست باید در ۱ دقیقه به بیمار انفوزیون شود؟ برای اینکه بتوانیم ۵ میکروگرم از این محلول را در یک دقیقه تزریق نماییم، باید بدانیم که ۵ میکروگرم از چند میلی لیتر تشکیل شده است. با استفاده از این تناسب حجم مایعی که برای تزریق ۵ میکروگرم نیتروگلیسرین در مدت یک دقیقه باید انفوزیون گردد، مشخص می گردد.

 

microset3

 

بنابراین برای تزریق ۵ میکروگرم نیتروگلیسرین در هر دقیقه، باید ۱/۰ میلی لیتر مایع در هر دقیقه انفوزیون شود.

۳) تعداد قطرات در دقیقه را مشخص کنید.

فاکتور قطره در میکروست، برابر ۶۰ می باشد به عبارت دیگر هر میلی لیتر معادل ۶۰ قطره است.

 

microset4

 

بنابراین چناچه بخواهیم نیتروگلیسرین را به مقدار ۵ میکروگرم در دقیقه انفوزیون نماییم بایستی سرعت تزریق را به گونه ای تنظیم نماییم که در هر دقیقه ۶ قطره جریان داشته باشد.

این تعداد قطره ( ۶ قطره در دقیقه ) در صورتی حاوی ۵ میکروگرم می باشد که یک آمپول نیتروگلیسرین ( ۵ میلی گرم ) در ۱۰۰ میلی لیتر رقیق گردد، به عنوان مثال اگر همین مقدار دارو در ۵۰ میلی لیتر رقیق گردد، هر ۳ قطره آن حاوی ۵ میکروگرم نیتروگلیسرین می باشد.

 

فرمـول پیشـنهادی:

 

فرمول زیر به داروهایی که به صورت میکروگرم در دقیقه یا میلی گرم در دقیقه به کار می روند اختصاص دارد. نیتروگلیسرین دارویی است که برحسب میکروگرم در دقیقه و داروهایی مانند لیدوکائین و پروکائین آمید به صورت میلی گرم در دقیقه مورد استفاده قرار می گیرند.

 

microset5

 

۱ ) دوز داروی تجویز شده باید برحسب میکروگرم در دقیقه ( مانند نیتروگلیسرین ) و یا میلی گرم در دقیقه ( مانند لیدوکائین ) باشد.

۲ ) واحد مقدار دارو در حلال باید متناسب با واحد دوز داروی  تجویز شده باشد.

مثال در مورد نیتروگلیسیرین که واحد دوز دارو بر حسب میکروگرم می باشد، واحد دوز داروی تجویز شده و مقدار دارو در حالل هم بایستی به میکروگرم تبدیل گردد. هم چنین در مورد لیدوکائین و پروکائین آمید دوز داروی تجویز شده و مقدار دارو در حالل بایستی به میلی گرم محاسبه گردند.

 

 

داروهایی که به صورت میکروگرم به ازای کیلوگرم وزن بیمار در دقیقه تجویز می شوند.

 

مثال : برای یک بیمار که دارای ۷۰ کیلوگرم وزن می باشد، داروی دوپامین به مقدار ۱۰ µg / kg /min  تجویز شده است. در صورتی که یک آمپول دوپامین ( معادل ۲۰۰ میلی گرم ) را در  ۱۰۰ میلی لیتر سرم قندی ۵ % رقیق کرده باشیم، چند قطره در دقیقه باید به بیمار انفوزیون شود؟

۱) تبدیل کردن واحد

هر آمپول دوپامین حاوی ۲۰۰ میلی گرم دارو می باشد. برای اینکه واحد آن با واحد دوز داروی تجویز شده یکسان شود، آن را در ۱۰۰۰ ضرب می کنیم.

میکروگرم ۲۰۰۰۰۰=۱۰۰۰×۲۰۰

 

۲) تعیین مقدار داروی دریافتی در ۱ دقیقه

با توجه به این که دوز دارو ۱۰ میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه تجویز شده است، در تمامی محاسبات داروی ی اولیـن مرحله مشخـص کردن مقدار داروی دریافتی در ۱ دقیقه است.

بدین ترتیب این بیمار به ۷۰۰ میکروگرم دوپامین در هر دقیقه نیاز دارد.

میکروگرم ۷۰۰=۷۰×۱۰

 

۳) چند میلی لیتر از محلول میکروست باید در ۱ دقیقه به بیمار انفوزیون شود؟

با توجه به اینکه در ۱۰۰ میلی لیتر میکروست، مقدار ۲۰۰۰۰۰ میکروگرم دوپامین وجود دارد، با استفاده از تناسب زیر مشخص می گردد که ۷۰۰ میکروگرم آن، در چند میلی لیتر از محلول وجود دارد ( چند میلی لیتر حاوی ۷۰۰ میکروگرم می باشد )؟

 

microset6

 

بنابراین برای تزریق ۷۰۰ میکروگرم دوپامین در هر دقیقه، باید ۰/۳۵ میلی لیتر مایع ( که حاوی دوپامین می باشد ) انفوزیون گردد.

 

۴) تعداد قطرات در دقیقه را مشخص کنید.

با توجه به این که حجم مایع ( به میلی لیتر ) در دقیقه مشخص گردید، لازم است که مقدار مایع را به تعداد قطره تبدیل نماییم. برای اینکار از تناسب زیر استفاده می کنیم:

 

microset7

 

بنابراین در صورتی که تعداد قطرات میکروست ۲۱ قطره در دقیقه باشد بیمار در هر دقیقه ۷۰۰ میکروگرم در دقیقه دوپامین می گیرد.

 

فرمـول پیشـنهادی:

 

فرمول زیر به داروهایی که به صورت میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بیمار در هر دقیقه µg/Kg/min تجویز می شوند اختصاص دارد. مهم ترین این داروها دوبوتامین، دوپامین و نیتروپروساید می باشند.

 

microset8

 

۱- وزن بیمار باید بر حسب کیلوگرم باشد.

۲- مقدار داروی تجویز شده ( دوز دارو ) باید بر حسب میکروگرم به ازای کیلوگرم وزن بیمار در دقیقه باشد.

۳- مقدار دارو در حلال باید برحسب میکروگرم باشد ( زیرا دوز دارو برحسب میکروگرم می باشد.)

 

 

داروهایی که به صورت واحد در ساعت یا میلی گرم در ساعت تجویز می شوند.

 

مثال: برای یک بیمار انفوزیون هپارین به مقدار  ۱۰۰۰ u/h  تجویز شده است. در صورتی که ۱۰۰۰۰ واحد هپارین را در ۱۰۰ میلی لیتر دکستروز ۵% رقیق کرده باشیم و فاکتور قطره gtt / ml    ۶۰ باشد. چند قطره در دقیقه باید به بیمار انفوزیون شود؟

۱) تبدیل کردن واحد

با توجه به این که واحد داروی مورد استفاده با دوز داروی تجویز شده یکسان می باشد، تبدیل واحد ضرورت ندارد.

۲) تعیین مقدار داروی دریافتی در ۱ دقیقه

طبق دستور باید ۱۰۰۰ واحد هپارین در ۱ ساعت انفوزیون شود، در این قسمت باید محاسبه شود که در هر دقیقه چه مقدار دارو باید انفوزیون شود.

 

microset9

 

بنابراین در هر دقیقه باید مقدار ۱۶/۶۶ واحد هپارین به بیمار تزریق گردد.

 

۳) چند میلی لیتر از محلول میکروست باید در ۱ دقیقه به بیمار انفوزیون شود؟

در ۱۰۰ میلی لیتر میکروست، مقدار ۱۰۰۰۰ واحد هپارین وجود دارد، ۱۶/۶۶ هپارین در چند میلی لیتر از محلول وجود دارد؟

 

microset10

 

بنابراین برای تزریق ۱۶/۶۶ واحد هپارین در ۱ دقیقه، باید ۰.۱۶ میلی لیتر سرم ( حاوی هپارین ) در ۱ دقیقه انفوزیون شود.

 

۴) تعداد قطرات در دقیقه را مشخص کنید.

 

microset11

 

بنابراین اگر تعداد قطرات میکروست را در هر دقیقه ۱۰ قطره تنظیم نماییم. در این صورت در هر ساعت ۱۰ میلی لیتر مایع تزریق خواهد شد که حاوی ۱۰۰۰ واحد هپارین می باشد.

 

فرمـول پیشـنهادی:

فرمول زیر به داروهایی که به صورت واحد در ساعت یا میلی گرم در ساعت تجویز می گردند، اختصاص دارد. هپارین و استرپتوکیناز داروهایی هستند که برحسب واحد در ساعت تجویز می شوند و آمیودارون برحسب میلی گرم در ساعت تجویز می شود.

 

microset12

 

۱) دوز داروی تجویز شده باید برحسب واحد در ساعت ( مانند هپارین ) و یا میلی گرم در ساعت ( مانند آمیودارون ) باشد.

۲) مقدار دارو در حلال باید برحسب واحد ( مانند هپارین ) و یا میلی گرم مانند آمیودارون باشد.

با حذف اعداد (۶۰ ) در صورت و مخرج کسر، معادله به صورت زیر خالصه می گردد:

 

microset13

 

جدیدترین پست های پرستار ایرانی را در ایمیل خود دریافت کنید

با عضویت در خبرنامه میتوانید زودتر از همه از اخبار و مقالات تخصصی جدید مطلع شوید. تنها کافیست آدرس ایمیل خود را وارد کنید.

درباره نویسنده

دانیال

بایگانی نوشته های من

موسس وب سایت پرستاری ایرانیان هستم و دانشجو کارشناس ارشد پرستاری , 7 سال هست که تجربه وبمستری دارم.امیدوارم بتونم کمکی به جامعه پرستاری بکنم.

دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 5 =